Uzturēšanās atļauja Latvijā

 • Kārtojam „apdrošināšanas polises” uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai = 35 €.
 • Palīdzēsim iegādāties jebkādu nekustamo īpašumu (dzīvokli, māju, villu) Latvijā.
 • Palīdzēsim nokārtot uzturēšanās atļauju Latvijā nekustamā īpašuma iegādei.

Uzturēšanās atļauja var tikt izdota ārvalstniekam — trešās valsts pilsonim:

ja ārvalstnieks ir persona, kura iegādājusies un tur savā īpašumā nekustamo īpašumu Latvijā, kura kopējā vērtība nav mazāka par 250 000 €, un atbilst šādām prasībām:

 • viņam nav un nav bijuši nekustamo īpašumu nodokļa maksājumu parādi;
 • darījuma kopsumma apmaksāta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu;
 • nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas ekonomiskās zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kas ir nodokļu maksātājs Latvijas Republikas nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai fiziskas personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis vai ārvalstnieks, kurš uzturas Latvijā ar uzturēšanās atļauju;
 • nekustamā īpašuma Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētā kopējā kadastra vērtība iegādes brīdī nav mazāka par 80 000 €. Ja kadastra vērtība ir mazāka par minēto, tad nekustamā īpašuma kopējā vērtība nevar būt mazāka par nekustamā īpašuma tirgus vērtību, ko konstatējis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs: — uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem;

ja ārvalstnieks ir persona, kura ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā, palielinot šo kapitālu, vai ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldījumus, dibinot jaunu kapitālsabiedrību, un šie ieguldījumi nav mazāki par:

 • 50 000 €, un tie ir ieguldīti kapitālsabiedrībā, kurā nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieku, kuras gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro un kura pārskata gada laikā valsts un pašvaldības budžetā nodokļu veidā ir samaksājusi ne mazāk par 40 000 €. Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ne vairāk kā trīs ārvalstnieki, ja ieguldījumi ir veikti vienas kapitālsabiedrības pamatkapitālā;
 • 150 000 € un tie ir ieguldīti kapitālsabiedrībā, kurā nodarbināti vairāk kā 50 darbinieku un kuras gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus eiro: — uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem;

ja ārvalstnieks ir persona, kura ir veikusi Latvijas Republikas kredītiestādē finanšu ieguldījumus subordinētā kapitāla veidā, kuru apmērs nav mazāks par 280 000 €, uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem: — uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem;

 • Uzturēšanās atļaujas saņemšana ārvalsts pārstāvniecības Latvijā pārstāvim.
 • Nepieciešams uzrādīt Latvijas Republikā spēkā esošus ceļošanas dokumentus un iesniegt šādus dokumentus.
 • Bezmaksas konsultācijas uzņēmumu dibināšanas jautājumos Latvijā.
 • Ātra dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā un PMLP.
 • Īstenojam Investora pārstāvību Latvijas oficiālajās institūcijās.
 • Sniedzam saviem klientiem pilnu atbalstu uzaicinājumu noformēšanai ieceļošanai Latvijā.

Ārvalstnieku legalizācija:

 • ieguldītājiem nekustamajos īpašumos (liela objektu bāze Latvijā);
 • uzņēmējiem (uzņēmumu iegāde LATVIJĀ — 2 dienas laikā);
 • jebkuras ārvalsts komersanta pārstāvniecībām;
 • darbiniekiem ārvalstniekiem (darba līgums);
 • imigrācija, pamatojoties uz ģimenes izveidi (laulības gadījumā);
 • imigrācija, pamatojoties uz ģimeņu apvienošanu (bērni, vecāki).

Palīdzam aizpildīt anketas vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanai.